ผู้ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ผู้ประสานงานกิจกรรม/กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มสาระ

สถานที่จัดการแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

1. นางทองจันทร์  โล้เจริญรัตน์

2. นางสมกิตต์  โอรสรัมย์

0897178094

0817891490

 

2. ผู้ดูแลเว็บไซต์ประจำสถานที่จัดการแข่งขัน

กลุ่มสาระ

สถานที่จัดการแข่งขัน

ผู้รับผิดชอบ

เบอร์โทรศัพท์

กลุ่มวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

1. นางสาวพรระวี  บุญสุยา

2. นางธัชทรัพย์  เสียงจินดารัตน์

0880863390

0904969515