ผู้ประสานงานประจำสนามแข่งขัน กิจกรรมท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอิสาน ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2558

1. นางนงเยาว์ ผาสุก                           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ      โทร 083-3675318

2. นางสาวพนมพร แก้วใส                  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ        โทร 086-4650330

3. นายไสว บำรุงธรรม                         ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ       โทร 086-4560303

4. นายนพรัตน์ หมวกเหล็ก                 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ        โทร 097-3352510

5. นายเก่งกานต์ แก่นดี                       ตำแหน่ง ครู                            โทร 089-9468228 , 089-2806518