การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (สพม.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

สนามแข่งขันโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินและโรงเรียนสุรวิทยาคาร

--------------

1. หนังสือราชการเชิญประชุม

2. หนังสือราชการแจ้งรายชื่อคณะกรรมการ

3. รายชื่อกรรมการตัดสิน

 

รายละเอียดคำชี้แจงเพิ่มเติม

1. ขอให้กรรมการตัดสินเข้าร่วมประชุมวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ สนามแข่งขัน

2. ให้คณะกรรมการตัดสินทุกท่าน นำเอกสารเพื่อประกอบการเขียนรายงานการเดินทาง ดังนี้

    2.1 หนังสือขออนุญาตไปราชการจากโรงเรียน/หน่วยงาน

    2.2 หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว (บางโรงเรียน/หน่วยงาน อาจเป็นฉบับเดียวกันกับข้อ 2.1)

    2.3 สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาด้วย)

3. สนามแข่่งขันได้เตรียมที่พักไว้สำหรับกรรมการแล้วที่ สะเร็นน่า รีสอร์ท

 

หมายเหตุ  : สนามโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน นายธีระวัฒน์  สุระศร 08-6582-9946

               สนามโรงเรียนสุรวิทยาคาร  นายกฤษฎากร แก่นดี 08-5017-9797