กำหนดการคณะกรรมการตัดสิน

                7.40 น. – 8.00 น. ลงทะเบียนที่หอประชุมสุรวิทยาคาร รับเอกสารและเดินทางไปยังจุด/ห้องที่ใช้แข่งขัน

                8.00 น. – 9.00 น. รอการเตรียมความพร้อมของผู้เข้าแข่งขัน อธิบายขั้นตอนการแข่งขันแก่ผู้เข้าแข่งขัน

                9.00น. – 16.30 น. ดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันให้เรียบร้อย

                16.30น. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยและส่งผลการตัดสินยังกองอำนวยการ  ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร

 

กำหนดการผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน

7.40 น. – 8.00 น. ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียน / เจ้าหน้าที่พาผู้เข้าแข่งขันไปยังห้องที่ใช้ในการแข่งขัน

8.00 น. – 9.00 น. ติดตั้งโปรแกรม/เตรียมความพร้อมในการแข่งขัน

                9.00น. เป็นต้นไป ดำเนินการแข่งขันตามตารางเวลาของกิจกรรมนั้นๆ

 

หมายเหตุ

                 1. รายการแข่งขันทุกกิจกรรมไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนหรือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในบริเวณที่ใช้แข่งขัน

                            - ห้องคอมพิวเตอร์จะมีประจกรอบด้าน ครูผู้ฝึกสอนหรือบุคคลภายนอกสามารถสังเกตการณ์อยู่ภายนอกได้

                                - บริเวณแข่งขันโครงงานซอฟแวร์และโครงงานออกแบบ จะมีแถบสีเส้นสีส้มกั้นห้ามบุคคลภายนอกเข้าไป

                2. ในการติดตั้งโปรแกรมของผู้เข้าแข่งขัน

                -  ถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ ให้แจ้งคณะกรรมการตัดสินเพื่อช่วยเหลือก่อนเบื้องต้น

                            - ถ้ากรรมการตัดสินยังไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ ให้แจ้งคณะกรรมการประจำสนามเพื่อช่วยเหลือก่อน

                          -  ถ้าคณะกรรมการประจำสนามไม่สามารถช่วยเหลือติดตั้งโปรแกรมได้ จึงจะแจ้งครูผู้ฝึกสอนเพื่อเข้ามา ดำเนินการช่วยเหลือ

                3. การเดินทางมาเพื่อแข่งขันให้จอดรถบริเวณข้างโรงเรียนหรือบริเวณสนามกีฬาเท่านั้น

- ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันคอมพิวเตอร์นำรถเข้ามาหรือจอดในบริเวณโรงเรียน

- ยกเว้นผู้เข้าแข่งขันโครงงานซอฟแวร์และโครงงานออกแบบเทคโนโลยีสามารถนำรถเข้ามาเพื่อนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันเข้ามาไว้ยังจุดแข่งขันได้แต่ต้องนำรถออกไปจอดบริเวณนอกโรงเรียน

                4. การเดินรถในโรงเรียนให้เดินรถทางเดียว คือเข้าประตูหน้า ออกประตูข้างโรงเรียนเท่านั้น