ข้อมูลการรับเอกสารการแข่งขัน

   - โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (ม.ต้น-ม.ปลาย)

   - โครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี (ม.ต้น-ม.ปลาย)

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งเอกสารได้เรื่อยๆ โดยคะแนนการส่งเอกสารตรงเวลา ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการกำหนด  สนามจัดการแข่งขันเป็นเพียงผู้รวบรวมเอกสารตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดการแข่งขัน

 

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้จัดส่ง สามารถส่งได้ตามรายละเอียดนี้

  - รายงานการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

  - รายงานการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์