ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์

- ระดับชั้นมัยธมศึกษาปีที่ 1-3

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

 

จัดทำรายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 5 เล่มและส่งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 

การจัดส่งดังนี้

 - ส่งด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

 - ส่งทางไปรษณีย์(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม

 

ที่อยู่จัดส่ง:

    กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

    เลขที่ 372 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง
    อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์
    รหัสไปรษณีย์ 32000

 

ติดต่อสอบถาม :

ธุรการโรงเรียน(044-511193)
นายธีรภาพ  วลามิตร (091-1377890)
นางปานชนก ขันอ่อน (081-7604608)