เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินศิลปะ-ทัศนศิลป์ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโสตฯ อาคาร 1 โรงเรียนรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย

1. หนังสือขออนุญาตไปราชการจากโรงเรียน/หน่วยงาน

2.หนังสือขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว (บางโรงเรียน/หน่วยงาน อาจเป็นฉบับเดียวกันกับข้อ 2)

3. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ

4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผู้ประสานงานประจำสนาม