ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่อไปนี้

       1. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

       2. การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

เตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาเพิ่มเติม  ดังนี้

      1.แผ่นรองตัดกระดาษ (สีล้วน)