>> The Best OBEC Robot Awards (คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์)
>> แผนผังสนามแข่งขันโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ กิจกรรมการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี (ศิลปศึกษา)
>> เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินศิลปะ-ทัศนศิลป์ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 6 ธันวาคม 2558 (ศิลปศึกษา)
>> หนังสือราชการขอความอนุเคราะห์กรรมการ (คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์)
>> เพิ่มเติม การแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) (การงานอาชีพและเทคโนโลยี)
>> แจ้งระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการแข่งขันโปรแกรม paint (กิจกรรมเรียนร่วม) (กิจกรรมเรียนร่วม)
>> รายละเอียด/ผังโครงงานซอฟแวร์ (คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์)
>> สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการตัดสิน (คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์)
>> แผนผังสนามการแข่งขัน โรงเรียนสุรวิทยาคาร (คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์)
>> กำหนดการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน สนามโรงเรียนสุรวิทยาคาร (คอมพิวเตอร์ และ หุ่นยนต์)